четвер, 19 грудня 2013 р.

Про підприємців

Тема заняття: РИСИ ПІДПРИЄМЛИВОЇ ОСОБИ


Завдання заняття:
Дати учням розуміння, які характерні риси притаманні людині, схильній до підприємницької діяльності;  з’ясувати, які основні функції виконує підприємець.
Тип завдання: комбінований.
План:
   1)      Хто такий підприємець?
   2)      Вправа «Риси підприємливої особи».
   3)      Функції підприємця.
   4)      Характерні риси підприємця
   5)      Підприємець з точки зору психології.
   6)      Висновок

Хід заняття.
Хто такий підприємець?
У науковий обіг поняття «підприємець» увів банкір-економіст Р. Кантільйон на початку XVII ст. До підприємців він зараховував людей з нефіксованими прибутками (ремісників, селян), тобто тих, хто був зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та непередбаченості цін. Головною рисою підприємця він вважав готовність до ризику.


Рис 1. Річард Кантільйон (1680-ті - 1734) — ірландський економіст, автор Essai sur la Nature du Commerce en Général (Есеї про природу торгівлі взагалі), книжки, яку британський економіст кінця XIX ст. В.Джевонс вважав «початком політичної економії».
Вправа: РИСИ ПІДПРИЄМЛИВОЇ ОСОБИ
Кожен з присутніх пише на аркуші своє ім'я і дописує до окремих букв імені назви власних переваг і міцних сторін (приклад  під вправою).  Після виконання вправи попросити бажаючих, представити свою характеристику, звернути увагу, що усвідомлення власних переваг допомагає в постановці собі цілей і їх подальшій реалізації.
Й – я (йа) особа весела
О – обов'язкова
Л – лояльна
А – амбіційна
Н – неконфліктна
Т – терпляча
А – аналітична  
Методи: мозковий штурм, критерійний покер
Матеріали:
Плакат до критерійного покеру, маленькі картки – по п'ять для кожного учасника

Завдання: продовжити написане гасло:
ПІДПРИЄМЛИВА ЛЮДИНА Є...,  
ПІДПРИЄМЛИВА ЛЮДИНА МОЖЕ.... 
Додаток на допомогу.
Перелік обраних рис / навичок підприємливих осіб
Підприємлива особа є....
-          Творчою
-          Оптимістичною
-          Енергійною
-          Переконливою
-          Вольовою
-          Спритною
-          Самостійною
-          Налаштованою на успіх
-          Сміливою
-          Впевненою
-          Працелюбною
-          Витривалою
-          З організаторськими здібностями
-          Гнучкою
-          Холоднокровною
-          Люблячою змагання
-          Володіючою ідеями
Підприємлива особа вміє ....
-          Ризикувати
-          Використовувати можливості, використовувати загрози
-          Ставити собі цілі і до них прямувати
-          Звільнюватися від старих зразків діяльності.

Працюючи за методом мозкового штурму зібрати якомога більший набір характерних рис та навичок підприємливої людини.
1)      На плакаті до гри в критерійний покер розмістити картки з вказаними рисами згідно з їх важливістю. За цим методом учні вибирають найважливіші ознаки. Метод служить удосконаленню уміння вести дискусії. Робить можливим збирання аргументів і проведення оцінки їх вагомості. Навчає представляти свої погляди, захищати власну думку, переконувати інших за допомогою власних аргументів, а також навчає виробленню компромісу в групі. Залучає всіх учасників занять. Метод найчастіше стосується розгляду істотних економічних, політичних, суспільних проблем.

Плакат до гри: Критерійний покер


2
3)      Завданням групи є узгодження того, які риси і навички є найважливішими для підприємливої людини. Група визначить рейтинг їх вагомості. У полі № 1 – «центральне» будуть розміщені дві найважливіші риси / навички, у полях № 2 – важливі риси, у полі № 3  - менш важливі.

4)      Кожен учасник по черзі приклеює одну картку на обране поле. Якщо поле вже зайняте, він проводить дискусію із особою, яка там розмістила свою картку. Обґрунтовує свою думку (чому його аргумент важливіший). Переконує про важливість своїх аргументів. Якщо він переконає опонента, приклеює на тому місці власну картку. Якщо не переконає, члени групи висловлюють свою думку і спільно приймають рішення.
5)      Підсумовуючи вправу слід звернути увагу учасників, що підприємництво це спритність, винахідливість, уміння справлятися із кризовими ситуаціями, також уміння спілкування з людьми, послідовність у діях і прагнення дійти до визначеної мети. Водночас зазнач учням, що не існує обмеженого переліку рис чи навичок підприємливої особи і що кожен володіє в деякій мірі вродженим інстинктом підприємництва. Крім того, вплив на успіх підприємливої особи в бізнесі мають і інші чинники, напр. зміни в економіці, в законодавстві, тощо.

Ініціатива, самостійність, творчість та динамізм, дозволяють енергійним людям, якими і є підприємці, перетворювати цікаві ідеї на реальність.
Функції, властиві саме цьому виду діяльності:
- ресурсну,
- управлінську,
- інноваційну,
- ризикову.
Ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.
Управлінська функція підприємця полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва.
Інноваційна функція передбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності.
Ризикова функція полягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом діловою репутацією.

Характерні риси підприємця
Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця. Тому підприємець повинен мати не лише бажання або нахил до підприємництва, а й певні ділові якості й риси характеру. За даними п’ятирічного проекту виявлення “профілю підприємця ”, організованого американською фірмою “Мак-Бер енд Компаніі, виділено 21 найважливішу рису “оптимального типу підприємця”. Найбільш важливі серед них:
1. організаційно-господарське новаторство;
2. готовність та здатність до ризику;
3. пошук нових можливостей та ініціативність;
4. орієнтація на ефективність та якість продукції і обслуговування;
5. майнова відповідальність та цілеспрямованість;
6. висока інформованість та постійне спостереження;
7. здатність до жертв в інтересах справи;
8. чіткість, планомірність у роботі;
9. здатність переконувати людей, комунікабельність, чесність, надійність тощо.

 Підприємець повинен мати такі найважливіші якості, що групуються навколо відповідних функцій:
      1)      здатність бачити в людині основне джерело підвищення ефективності роботи підприємства, генератора нових ідей; проводити політику формування лідерів і новаторів, стимулювати у них виправданий ступінь ризику; формувати економічне мислення; постійно здійснювати пошук нових можливостей, бути ініціативним та ін.;
    2)      2) уміння об'єднати людей для досягнення спільної мети, здатність переконувати їх, приділяти увагу прагненням людей, їх духовним якостям, домагатись, щоб цінності фірми підтримували всі працюючі тощо;
     3)      3) професійна підготовленість для пошуку оптимальних варіантів розвитку підприємства, інтенсифікації його діяльності; здатність постійно орієнтуватись на ефективність та якість, здійснювати систематичне планування, прагнути до всебічної інформованості, йти на розумний ризик; впроваджувати такі форми і системи заробітної плати, які сприяють економії ресурсів (сировини, електроенергії, палива, праці); надавати підрозділам певну автономію в поєднанні з жорстким централізмом щодо досягнення стратегічних цілей та ін.;

    4)      постійне орієнтування на потреби споживачів; сплата податків відповідно до чинного законодавства; прагнення не забруднювати довкілля; добиватись оптимального поєднання індивідуальних, колективних та суспільних інтересів; відповідати за свої дії;
    5)       уміння діяти цілеспрямовано, енергійно, вірити в успіх справи, бути наполегливим і гнучким, розвивати свої творчі, організаторські здібності тощо.

Підприємець з точки зору психології.
Психологічний портрет підприємця виділяє особистісні риси, що відрізняють його від інших людей. Зарубіжні та вітчизняні автори одностайні щодо ряду рис, характерних для підприємця. Це творча економічна активність, прийняття ризику, товариськість, прагнення до самореалізації , стресостійкість та ін. Є і ряд відмінностей, що дозволяють виділити особливості вітчизняного підприємця в порівнянні з закордонним. Це слабка включеність в соціум, низька оцінка корисності його діяльності з боку соціуму, невисока оцінка моральних якостей підприємця з боку соціуму і т.п.
Значне число дослідників дотримується думки, що навчити підприємництву не можна. Для цього роду діяльності необхідні особливі здібності. Природною ж передумовою розвитку здібностей є наявність задатків - деяких вроджених анатомо-фізіологічних особливостей мозку і нервової системи. До задаткам, згідно позиції вітчизняного психолога В. А. Крутецкого, відносяться типологічні властивості нервової системи, природні властивості аналізаторів, індивідуальні варіанти функціонування кори головного мозку.
Твердження, що підприємцем треба народитися, підтверджує наступний факт: за обстеженням, проведеним у США та інших країнах, в 50-72% випадків у засновників фірм принаймні один з батьків має вільну професію.
За твердженням деяких психологів, першою основною якістю підприємця є розвинена інтуїція, що заповнює недолік інформації. Базова підготовка, спеціальні знання , здатність до логічного аналізу можуть стати лише джерелом невдач. Друга основна якість - сильна воля, яка допомагає долати не тільки інерцію власного і суспільного мислення, а й опір середовища - традицій, правових і моральних норм і т.п. Нарешті, третя якість є розвинена уява, що допомагає знаходити нові комбінації і знижувати ступінь невизначеності, яка живе у свідомості кожного підприємця.
В даний час в жодній одній країні світу не існує професії «підприємець», незважаючи на те, що підприємництво як заняття існує.
Поширеною серед дослідників підприємництва є думка, що цьому практично неможливо навчити.
Є ще дві дуже важливі якості підприємця, що відзначаються дослідниками.
Перша - здатність доводити справу до кінця, друга - вміння об'єднати навколо себе людей, що сприяють виконанню основних завдань.

Висновок


Отже підприємець - суб`єкт,  що поєднує у собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, нових сфер застосування капіталу. А звідси і підприємництво - це тип господарської поведінки підприємців з організації розробки, виробництва і реалізації  благ  з метою отримання прибутку і соціального ефекту.

Немає коментарів:

Дописати коментар